אג"ח

סעיף 1 לחוק "מסמך שהנפיקה החברה המעיד על קיומה של התחייבות כספית שחבה החברה ומגדיר את תנאיה למעט שטרי חוב או שטרי חליפין שנתנה החברה במהלך עסקיה".

דילוג לתוכן