נושא משרה

אדם בעל תפקיד בחברה. ישנם נושאי משרה שונים – מנכ"ל, מנהל מחלקה, נושא משרה זוטר וכו'. התפקיד יכול להיות תפקיד סטטוטורי – דירקטור, מנכ"ל, יו"ר הדירקטוריון, או שיהיה מכוחו של אופי החברה ותחום פעילותה. נושא המשרה יכול להיות עובד החברה או לא (לדוגמה, יו"ר הדירקטוריון אינו עובד החברה).

דילוג לתוכן