דיבידנד

כל נכס שניתן ע"י החברה לבעל מניה מכוח זכותו כבעל מניה בין במזומן ובין בכל דרך אחרת לרבות העברה ללא תמורה, שוות ערך ולמעט מנית הטבה. על חלוקת הדיבידנד מחליטים הדירקטוריון ולא בעלי המניות (כי אז ירצו לחלק כל יום) ויחולק תמיד מרווח. גם אם התמורה שמקבל בעל המניה היא לא מזומן יש לשלם מס-נחשב כדיבידנד.

דילוג לתוכן