חברה בע"מ

חברה היא גוף משפטי המוקם על ידי אנשים או גופים כדי לבצע פעילות מסוימת, לרוב עסקית. החברה הינה גוף משפטי נפרד ושונה ממייסדיו, אשר תחתיו מתרכזת כל הפעילות העסקית. המייסדים הם בדרך כלל בעלי החברה ושליטתם (בעלותם) נעשית באמצעות החזקת מניות (בעלי מניות). הקמת חברה והתנהלותה כפופים לחוק החברות משנת 1999. לעומת זאת, סוגיות הקשורות לפירוק החברה נותרו עדיין בפקודת החברות. על פי חוק כל חברה חייבת להירשם ברשם החברות, וצריך להיות לה תקנון. התקנון ומסמכי ההתאגדות של החברה טעונים אישור ואימות חתימות בפני עורך דין.
רוב החברות הן בעירבון מוגבל (בע"מ), כלומר שבעליהן נהנים מאחריות מוגבלת לחובות החברה. דבר זה מצוין בשם החברה. בישראל הסיומת היא "בע"מ", בארצות הברית נהוגה בין היתר הסיומת "Inc."שמשמעה Incorporated), באנגליה ומרבית העולם הסיומת הנהוגה היא "Ltd".למעט במקרים חריגים של "הרמת מסך" הרי שבחברה בע"מ בעלי המניות לא נושאים באחריות אישית לפעולותיה של החברה, והם ערבים להתחייבויות החברה רק אם וככל שהסכימו לתת ערבות כלשהי, ורק בהתאם לסכום שעליו הסכימו. במקרה של פירוק חברה בגלל אי יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה, ואם בעלי החברה לא ערבים באופן אישי לחובות החברה, הם יפסידו רק את הערך הנומינלי (הנקוב) של המניות שבבעלותם. קיימות גם חברות בעירבון בלתי מוגבל כמו משרדי רו"ח ועריכת דין.

דילוג לתוכן