חברה בת

חברת בת היא חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים ויותר מהון המניות המונפק שלה. חברה בת משותפת היא חברה הנשלטת באופן משותף על ידי שתיים או יותר חברות שהן בלתי תלויות. מטרתה של חברה מסוג זה היא להוות אמצעי לשיתוף פעולה בין אותן החברות המחזיקות בה, וזאת על מנת לקדם אינטרסים משותפים שלהן.

דילוג לתוכן