חברה לתועלת הציבור

חברה לתועלת הציבור הינה חברה אשר במטרות הקבועות בתקנונה יש כדי לקדם מטרה ציבורית בתחומים אשר הוגדרו בחוק – כגון: איכות הסביבה, בריאות, דת, הגנה על בעלי חיים, זכויות אדם, חינוך, תרבות או אמנות, מדע, ספורט ועוד – וכן בתקנונה נקבע איסור על חלוקת רווחים או חלוקה אחרת לבעלי מניותיה, וכל רווחיה מוקדשים לביצוע מטרותיה הציבוריות. בניגוד לעמותה, חברה לתועלת הציבור נרשמת אצל רשם החברות ופועלת מכח הוראות חוק החברות או פקודת החברות.
היתרונות בחברה לתועלת הציבור על פני עמותה או מלכ"ר באים לידי ביטוי בחבות החברים (עד לגובה השקעתם במניות החברה), ביכולת השליטה והניהול, בזיהוי החברים (רק החזקת המניות היא הקובעת את החברות), פחות פיקוח, דו"חות ובקרה מהנדרש על ידי רשם העמותות ועוד.

דילוג לתוכן