חברה פרטית וחברה ציבורית

סעיף 1 לחוק קובע "כל חברה שלא ציבורית" – היא חברה פרטית. וחברה ציבורית "חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצאו לציבור עפ"י תשקיף כמשמעותו בחוק ני"ע ומוחזקות בידי הציבור". מספר בעלי מניות מינימאלי הוא 1 (פעם היה לפחות 2).

דילוג לתוכן