נושה

כל מי שהחברה חבה כלפי חובה כספית לתשלום. הנושה בעל מעמד מיוחד בדיני החברות, כי הוא מהווה גורם שיש לו השפעה משמעותית בנקודות קריטיות בחיי החברה, כמו בתקופה של הקפאת הליכים או תהליך פירוק. כשהנושה הוא נושה מובטח, כשיש לו בטוחה בחברה, השפעתו על החברה גוברת. לנושה יכול להיות שיעבוד בחברה – צף (כללי) או ספציפי (שיעבוד על נכס מסוים).
"חברת בת" הוא מבנה שבו חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכח ההצבעה שבה, או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים שלה או את המנהל הכללי שלה.
"חברה מסונפת" – חברה, אשר חברה אחרת – שאינה חברה-אם שלה – מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה.

דילוג לתוכן