שותפות

שותפות היא התאגדות עסקית-משפטית שבה חוברים לפחות שני שותפים ולא יותר מ-20 לשם עשיית רווחים באמצעות עשיית עסקים במשותף, כגון מכירת מוצרים ו/או מתן שירותים. שותפות יכולה לצבור הון ונכסים, וכן לתבוע ולהיתבע בבית משפט. לסמכויות ולזכויות חברי השותפות אין הסדר קבוע, ועליהם להסדיר זאת בהסכם השותפות, שמהווה את מסמך היסוד של השותפות – הסכם ייסוּד, הקובע את דרכי ההתנהלות של השותפוּת, אחוזי הבעלות, אופן חלוקת הרווחים, חלוקת התפקידים בין השותפים, אופן ביטול השותפוּת וכיו"ב. כמו כן, בהסכם מפורטים אופן אחריות השותפים, שכן בניגוד לחברה בע"מ, בשותפות כללית, אחריות השותפים אינה מוגבלת, והם עלולים להתחייב בגין הפסדי השותפות. עפ"י פקודת השותפויות כל שותפוּת חייבת להירשם אצל רשם השותפויות אולם בפועל מרביתן אינן עושות כן. שותפוּת חייבת בניהול ספרי חשבונות. כל אחד מהשותפים ערב באופן אישי וללא הגבלה להתחייבויות השותפוּת. אולם, כשמדובר בשותפות רשומה, ניתן להירשם כשותפות מוגבלת ואז ערבותו של כל שותף היא עד לסכום המוסכם ובלבד שלפחות שותף אחד יהא חייב בכל חובות השותפות, ללא הגבלה. השותפות היא "שקופה" לצורכי מיסוי במובן זה שחשבון המס של כל שותף נעשה בנפרד וכל אחד מהשותפים נישום באופן אינדיבידואלי וחייב להגיש דו"ח שנתי על הכנסותיו.

דילוג לתוכן